تعبیر خواب کفجه

محمدبن سیرین گوید: اگر درخواب بیند که کفجه پاکیزه داشت، دلیل که خادمه او مصلحه بود. اگر کفجه را شکسته یا کهنه بیند، تاویل به خلاف این بود. اگر پادشاه کفجه آتش در خواب بیند، دلیل بر مردی بود دلیر. اگر قاضی کفجه آتش در خواب بیند، نایب او بود وهر که جز این کس کفجه آتش بیند، دلیل بر خدمتکار خانه بود.