تعبیر خواب کمان آسمان

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که کمان زرد بود، دلیل است مردم آن دیار بیمار شوند. اگر سبز بود، دلیل بر فراخی نعمت است. اگر سرخی آن بیشتر بود تاویلش به خلاف این است.