تعبیر خواب کک

محمدبن سیرین گوید: دیدن کک به خواب ، دلیل بر دشمن یضعیف است. اگر بیند ککی او را بگزید، دلیل است از دشمنی سخنی سخت شنود. اگر بیندککی را بکشت، دلیل است بر دشمن قهر نماید. اگر بیند ککان بسیار بر تن او جمع شدند، دلیل است بر زبان مردم عام افتد و مضرت بیند.

۱ـ دیدن کک در خواب ، نشانه آن است که از دسیسه های نزدیکان خود برافروخته میشوید و در صدد تلافی برمیآید .

۲ـ اگر زنی خواب ببیند کک او را میگزد ، علامت آن است که افرادی به ظاهر دوست به او تهمت میزنند .

۱ـ اگر زنی در خواب صورت خود را پر از کک ببیند ، نشانه آن است که وقایعی نامطلوب شادمانی او را ضایع میکند .

۲ـ اگر زنی در خواب صورت خود را در آینه پراز کک ببیند ، نشانه آن است که رقیبی در صدد به چنگ آوردن نامزد اوست.