تعبیر خواب گرده

حضرت دانیال گوید: گرده درخواب ، دلیل بر مالِ نهانی بود که بیابد و هزینه کند. اگر گرده پخته است، دلیل که مال نهان کرده بازجوید.

جابرمغربی گوید: اگر دید گرده حیوانی می خورد که گوشت او حلال بود، دلیل بر مال حلال است. اگر گوشت او حرام بود، دلیل بر مال حرام است. بعضی از معبران گویند: دیدن گرده به خواب ، دلیل فرزند است.