تعبیر خواب گره – گره زدن

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند به ریسمان گره انداخت، دلیل که بر کاری اعتماد کند. اگر بیند چیزی را محکم ببست و گره کرد، دلیلِ بستگیِ کار او بود و هرچند گره سخت تر بیند بستگی کار او بیشتر بود. اگر بیند گره نتوانست گشود، دلیل که کارهای او بسته ماند.

لوک اویتنهاو میگوید :
گره : آرزوهای شما بر آورده نخواهند شد
گره زدن : دوستان خوبی خواهید یافت
گره را باز کردن : خطری از سرتان خواهد گذشت
دیدن گره در خواب ، علامت آن است که زندگی شما دچار پیچیدگیهایی میشود که به سختی قادر به حل آن خواهید شد.