تعبیر خواب یخچال

۱ـ دیدن یخچال در خواب ، نشانه آن است که فردی را آزار خواهید داد که می کوشد از راه درست امرار معاش کند .

۲ـ اگر خواب ببینید یخ داخل یخچال می گذارید ، نشانه آن است که صاحب احترام و اعتبار خواهید شد .