تعبیر خواب آب ایستاده

یوسف نبی علیه السلام گوید:
دیدن آب ایستاده روشن به وی میراث رسد.
آب نشانگر بسیاری از تصاویر، از اسطوره ها و رویاهاست.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست.