تعبیر خواب آب معدنی

اگر در خواب آب معدنی بنوشید ،

نشانه آن است که بخت یار شما خواهد شد . و فرصتهایی خوب و مساعد در زندگی به دست خواهید آورد .