تعبیر خواب آب و هوا

۱ـ روی هم رفته ، دیدن آب و هوای محل و منطقه ای در خواب ، دلالت بر اتفاق های ناگوار برای بیننده خواب دارد .

۲ـ اگر خواب ببینید در آب و هوای گرم تنفس می کنید ، نشانه آن است که به خاطر گناهی که مرتکب شده اید رنح خواهید کشید .

۳ـ اگر در خواب احساس کنید ، در هوایی سرد بسر می برید ، معنایش این است که در امور کار و روابط خانوادگی دجار اخلال و اختلاف خواهید شد .

۴ـ اگر خواب ببینید تحت تأثیر رطو بت هوا قرار گرفته اید ، علامت آن است که خوش بینی شما نسبت به آینده درست نخواهد بو د ، و بدبختی به شما رو خواهد آورد .