تعبیر خواب آتش سوزی

اگر خواب ببینید جایی آتش گرفته اما در آتش سوزی کسی جان خود را از دست نداده است

، نشانه آن است که با وقوع حادثهای شادمانی و نشاط خاطر شما فراهم خواهد شد .