تعبیر خواب آسیابان

آسیابان در خواب ، کسیبود که روزیِ اهل خانه به سبب آن بود که میگردد و چیزیبه دست میآورد، تا اهل آن خانه بدان تعیش کنند.

محمد بن سیرین گوید: دیدن آسیابان در خواب به تاویل، مردیبود که مردم را دردست ا و روزیبود و چون آسیابان جوان بود، به تاویل نیکو باشد و اگر بیند که آسیاب به خر میگردد یا با شتر، و آردِ نیکو فرو میآید، دلیل بود که آسیابان را دولت و اقبال بود. اگر به وقت گردیدن، آسیابان بانگِ سنگِ آسیاب بشنود، کار ویقویگردد.

۱ـ دیدن آسیابان در خواب ، علامت آن است که محیط پیرامونتان امیدوارکننده خواهد شد.

۲ـ اگر زنیخواب ببیند تلاش آسیابان برایراه اندازیآسیاب با شکست مواجه میشود ، نشانه آن است که تصورات او درباره ثروت نامزدش به یأس مبدل میگردد.