تعبیر خواب آسیب

گر خواب ببینید آسیبیبه شما وارد آمده است ، دلالت بر آن دارد که گرفتاری، شما را تهدید میکند.

اگر خواب ببینید در مقابل ضربهایکه به شما میخورد از خود دفاع میکنید ، نشانه به دست آوردن پست و مقامیبالاتر در شغل است.