تعبیر خواب آلبوم عکس

-دیدن آلبوم عکس در خواب ، نشانه خوشبختی و یافتن دوستانی صمیمی است.

اگر زنی جوان خواب ببیند ، مشغول تماشای عکسهای آلبوم است ، نشانه آن است که به زودی همسری دلخواه خواهد یافت.