تعبیر خواب اتو کردن

۱ـ اگر خواب ببینید لباسی اتو میکنید ، نشانه آن است که اوضاع کار و روابط خانوادگی شما بر وفق مراد خواهد بود.

۲ـ اگر دختری خواب ببیند لباسی اتو میزند و ناگاه دست خود را با اتو میسوزانید ، علامت آن است که آرامش او را ، بیماری یا حسادت برهم خواهد زد.

۳ـ اگر خواب ببینید با اتو لباسی سوزانده اید ، نشانه آن است که رقیبی باعث نگرانی خود و سوءظن شما خواهد شد.

۴ـ اگر در خواب اتو به نظر خاموش و سرد بیاید ، نشانه آن است که در خانواده خود ، با کمبود محبت روبرو خواهید شد.