تعبیر خواب اجداد

لوک اویتنهاو میگوید :

اجداد : زیان و ضررهای ناخواسته.
مضطرب : ممکن است که شانس خوبی در کارها داشته باشید.