تعبیر خواب احتضار

اویتنهاو میگوید :

جان دادن : یک سلامتی قدرتمند
دیدن کسیکه جان میدهد : نشانه خوب برای کسی که او را درحال جان دادن میبینیم
زنی در حال جان دادن: از دست دادن یک ارث ، یا یک نیابت

۱ـ اگر خواب ببینید دیگران در حال احتضار هستند ،نشانه آن است که شما و دوستانتان بداقبال هستید.

۲ـ اگر در خواب خود را در حال احتضار ببینید ، علامت آن است که با بی توجهی خود ارزش کارتان را کم میکنید و همچنین بیماریی شما را به مرگ تهدید میکند.

۳ـ اگر در خواب حیوانات وحشی را در حال احتضار ببینید ، نشانه آن است که از خطری خواهید گریخت.

۴ـ اگر خواب ببینید حیوانات اهلی در حال احتضارند ، علامت آن است که با آرامش و تسلط بر خود با هر وضعیتی روبرو میشوید.