تعبیر خواب ارقام

دیدن ارقام در خواب ، دلالت بر اشتباهات بسیار و آشفتگی فکری دارد .

اگر مراقب اعمال و حرفهای خود نباشید ، در معامله بزرگی شکست میخورید.