تعبیر خواب استخدام

۱ـ اگر خواب ببینید بیکار هستید و برایاستخدام به دنبال کار میگردید، علامت آن است که از روی وجدان کار میکنید و برای همین نباید نگران چیزی باشید . زیرا دیگران همیشه به شما و کارتان نیازمندند .

۲ـ اگر خواب ببینید دیگران را استخدام میکنید ، علامت آن است که در امور مالی زیان خواهید کرد .