تعبیر خواب اسلحه

یوسف نبی علیه السلام گوید:
۱-دیدن شمشیر کارد وسلاح قوت بوی رسد

۲ـ اگر خواب ببینید هنگام ایستادن بر اسکله به کشتیها نگاه میکنی د ، نشانه آن است که آرزوها و خواسته ها یشما به ثمر خواهد رسید