تعبیر خواب اسکله

۱ـ دیدن اسکله در خواب ، نشانه آن است که در آینده تصمیم میگیرید به جهانگردی بپردازید .

۲ـ اگر خواب ببینید هنگام ایستادن بر اسکله به کشتیها نگاه میکنید ، نشانه آن است که آرزوها و خواسته ها ی شما به ثمر خواهد رسید.