تعبیر خواب اشنان

محمدبن سیرین گوید: دیدن اشنان به خواب ، دلیل بر غم و اندوه کند و خوردن او، دلیل بیماری.