تعبیر خواب الاغ حیوان

یوسف نبی علیه السلام گوید:
دیدن خریدن الاغ بنده یا ملازم پیدا کند

دیدن فروختن الاغ زیان باشد
دیدن الاغ بخت او را یاری می کند
۱ـ دیدن الاغ در خواب ، نشانه آزردگی خاطر است واخباری که دیر از موعد به شما می رسد .
۲ـ اگر الاغها را در حال حمل بار در خواب ببینید ، نشانه کار فراوان و بردباری بسیار است و موفقیت شما در سفر و امور شخصی .
۳ـ اگر خواب ببینید الاغی به دنبال شما می آید ، نشانه آن است که حرفها و تهمت هایی که پشت سر شما زده می شود ، روزگار ملال آوری برای شما بوجود خواهد آورد .
۴ـ اگر خواب ببینید الاغ سواری می کنید ، دلالت بر آن دارد که در دعواهای غیر قابل پیش بینی ، شرکت خواهید کرد .