تعبیر خواب انتقام

۱ـ اگر خواب ببینید از کسی انتقام می گیرید ، نشانه آن است که اراده ای ضعیف دارید، اگر نتوانید اراده خود را تقویت کنید دوستان شما را ترک خواهند کرد .
۲ـ اگر خواب ببینید دیگران از شما انتقام می گیرند ، علامت آن است که باید بیشتر مراقب دشمنان خود باشید