تعبیر خواب برچسب

دیدن برچسب در خواب ،علامت آن است که به دشمنی اجازه می دهید از اسرار خصوصی شما مطلع شود و از این امر رنج خواهید برد