تعبیر خواب بزغاله

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن کشتن بزغاله غم و اندوه باشد.
دیدن بزغاله در خواب ، نشانه آن است که در کسب لذتهای دنیوی افراط می کنید و احتمالاً انسانی خوش قلب را اندوهگین خواهید ساخت .