تعبیر خواب بنا

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:بنا و ساختمان در خواب های ما آرزو و آمال است و کارهایی است که بر مبنای هوای نفس میخواهیم انجام دهیم نه بر اصل تعقل و محاسبه و دور اندیشی.
بنا هر حالتی در خواب داشته باشد گویای برداشتی است که از خودمان داریم و شناخت ناخودآگاه خودمان است و چه بسا ممکن است این شناخت نادرست باشد. به هر صورت تجسم این برداشت در خواب ساختمان و بنا است.

لوک اویتنهاو میگوید :
بنا ( شخص) : تاخیر در یک کار بسیار مشکل

یوسف نبی علیه السلام گوید:
دیدن عمارت کردن اندکی غم بود.