تعبیر خواب بند نهادن

محمد بن سیرین گوید: اگر کسیبیند که بند آهنین در پایداشت، دلیل که دین او به خلل بوده و اودعویمسلمانیکند به دروغ و مردیبخیل است از او چیزیبه کسینرسد. بعضیاز معبران گویند: چون مردیمصلح بر دست خود بند بیند، دلیل که از کارهایبد و ناساز بازماند و دست بدارد.

اگر بند دست از چوب بیند، آن که گفتم کمتر و آسانتر بود.

ابراهیم کرمانیگوید: اگر کسیدر گردن خود بند از چوب بیند، دلیل که امانتیدر گردن او بود و او امانت نمیگذارد. اگر بند چوبین برپایخود بیند، دلیل بود از اطاعت حق تعالی. اگر این کس در سفر بود، به سلامت بازآید. اگر دید بند گردنش از سیم بود، دلیل او را به سبب زن رنج و زحمت است. اگردید که بندش از زربود، رنج و زحمتش از جهت مال بود. اگر بیند بندش از مس است، دلیل که سبب رنج او از کسب و معیشت دنیا بود اگر بیند بند از پایاو برداشتند، دلیل که از عمل پادشاه خلاصییابد. اگر بر پایخود بند نهاده بیند، دلیل که او را با مردیمنافق صحبت افتد. اگر پایخود را به رسن بسته بیند، دلیل که از کسیبه ویمنفعت رسد.

حضرت دانیال گوید: اگر امیر بیند که بر پایخود بند آهنین داشت، دلیل که از ولایت خویش به سفر رود و در آن سفر بماند. اگر بیند در هر دو پایش بند نهاده بود، دلیل که ولایت یابد. اگر بیند چهار بند در پایداشت، دلیل است که چهار پسر یابد. اگر بیند بند از پایاو برداشته اند، دلیل که از غم ها فرج یابد. اگر امیریبیند که پایاو در بند و زنجیر بود، دلیل است که او را از ترسایان منفعت رسد. بعضیاز معبران گویند: کار ویآسان شود اگر بیند بند او از سیمین است، دلیل است که زنیبه نکاح خواهد یا به زنیعاشق گردد. اگر بیند بند او زرین است، دلیل که به سفر رود و یا بیمار شود. اگر بیند بند او آهنین بود، دلیل است که سفر دور کند.

جابرمغربیگوید: بند در خواب ، ثبات دین است، به قول پیغمبر (ص) که فرمودند: دوست دارم پایبند را در خواب ، و غل را دوست ندارم، زیرا که پایبند بندگیبود در دین. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن بند در خواب بر چهار وجه است. اول: کفر. دوم: نفاق. سوم: بخل. چهارم: از معصیت دست برداشتن. بعضیاز معبران گویند: غل در دست به خواب دیدن، پادشاه ظالم را کوتاه دستیبود از ظلم.

محمدبن سیرین گوید: اگر بند بر پایخود نهاده دید، دلیل که ترسان و هراسان شود. اگر دید در پایاو دو بند نهاده است و او در مسجد است، دلیل که او در دین ثابت بود، یا در نماز یا در غزا یا درکاریکه در آن صلاح دین است.

ابراهیم کرمانیگوید: اگر بیند در خواب که در پایخویش بند است و او را عزم سفر افتاد، دلیل که در آن سفر دیر بماند و در آنجا مقیم شود و هر چه که در پایبند قویتر و محکم تر بیند، دلیل که اقامتش در آنجا بیشتر است. اگر بند فراخ بود بهتر باشد تا تنگ. اگر بیند بندش از مس است همین دلیل کند. اگر بندش از آهن بود، دلیل است بر آن چیزها که نخست یاد کرده شد. اگر بیند که بندش از رسن است، مقیم شدن از بهر دین بود. اگر بیند بند او چون چوب است، مقیم شدن از بهر فساد دین است.

جابرمغربی گوید: اگر بیماری بیند که بر پایاو بند است، دلیل که از زحمت خلاصییابد. اگر پادشاه بیند بر پایاو بند است، دلیل که پادشاهیبر ویپایدار بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن پایبند در خواب بر سه وجه است. اول: ثبات در دین. دوم: زن خواستن. سوم: از سفر بازآمدن. و علی الجمله هر که در خواب بیند در پای او بند است، اگر در نیکی بود، نیکی در وی پایدار باشد. اگر در بدی باشد همچنین.