تعبیر خواب بنزین

دیدن بنزین در خواب ، علامت آن است که به شما پولی خواهد رسید و دیگران برای تصاحب این پول با شما جدال خواهند کرد .