تعبیر خواب بوته

لوک اویتنهاو میگوید :

بوته : خوشبختی ور عشق

بوته پربرگ : خطر کمین کرده است

بوته پر گل : احساسات شما با یارتان متقابل است

کاشتن آن : شما به اهدافتان خواهید رسید