تعبیر خواب بوستان

یوسف نبی علیه السلام گوید:
دیدن بوستان هدیه فرزند بود.