تعبیر خواب بیلیارد

۱ـ دیدن میز بیلیارد در خواب نشانه جنگ و دعوا بر سر تصاحب ثروت است .
تهمت و افترا به بیننده خواب آسیب میزند .

۲ـ اگر میز و توپهای بیلیارد را در خواب ببینید نشانه آن است که دوستیهای بی بها و ریا کارانه شما را از پا در میآورد .