تعبیر خواب بیمارستان

لوک اویتنهاو میگوید :
بیمارستان : شما دوستان خود را نیازمند خواهید یافت.
دردرون بیمارستان بودن : خبرهای غمگین
مریضخانه : غصه

اگر خواب ببینید در بیمارستان بستری هستید ، نشانه آن است که باید با دقت و هوشیاری از بیماریمسری فرار کنید . اما اگر خواب ببینید به بیمارستان میروید به قصد ملاقات مریضی بستری، نشانه آن است که از حال یکی از نزدیکان خبرهای بدی خواهید شنید .