تعبیر خواب جاسوس

۱ـ اگر خواب ببینید جاسوسها با سؤ الات پی در پی شما را به ستوه می آورند ، نشانه آن است که در موقعیتی خطرناک قرار خواهید گرفت .

۲ـ اگر خواب ببینید جاسوس هستید ، نشانه آن است که دست به کارهایی نامطلوب خواهید زد .