تعبیر خواب جای سبز و خرم

لوک اویتنهاو می گوید :
جای سبز و خرم : کامیابی ، به حقیق پیوستن امیدها.