تعبیر خواب جبین

در محاورات روزمره زیاد راجع به پیشانی یا جبین صحبت می شود. مثلا می گویند (هر چه بر جبینش نوشته همان می شود) یا (فلانی جبینش بلند است) یعنی آدم خوشبخت و سعادتمندی است. از این قبیل ضرب المثل هائی است که در همه آن ها جبین را نشانه بخت و سرنوشت شناخته اند. در خواب نیز جبین نشانه قدر و منزلت بیننده خواب است. ابن سیرین استدلال می کند که چون جبین محل سجده حضرت باریتعالی است در بدن آدمی موضعی ارزشمند است.برخی از معبران می گویند جبین فرزند است و برخی هم جبین را نماینده شانس و بخت بیننده خواب می دانند که البته دومی درست است.

چنان چه در خواب ببینیم جبین بلند و صاف و روشنی داریم که هیچ خط یا لکه ای بر آن دیده نمی شود آینده ای روشن در پیش داریم و راهی هموار پیش روی ما قرار می گیرد که بدون زحمت و به آسانی پیش می رویم. اگر بر جبین خود لکه ای از خون یا نشان دیگری که کراهت انگیز نباشد دیدیم که در مقام و منزلت تا جائی پیش می رویم و بزرگ می شویم که انگشت نما می گردیم و مردم همه درباره ما سخن می گویند ولی اگر دیدید که جبین شما کوچک شده و منظره ای نا مطلوب و زشت پیدا کرده باید نگران آینده باشید. اگر دیدید که جبین شما شکل طبیعی خود را از دست داده زیانی متوجه شما می شود. اگر بر جبین موی رسته بود بیننده خواب وام دار و مقروض می شود. اگر کسی در خواب ببیند که بر جبینش موی رنگین با رنگ های غیر معمول روئیده خانواده اش چنان خرج گزافی بر او تحمیل می کند که مقروض و بدهکار می شود. اگر کله یا زخم و یا زگیل زشت و کراهت انگیزی بر جبین بود بیننده خواب غمگین می شود. اگر بر جبین شما چیزی نوشته بود که حتی نتوانستید بخوانید در آینده صاحب فرزندی سرنوشت ساز خواهید شد.