تعبیر خواب جشن تولد

لوک اویتنهاو می گوید :
جشن تولد: شما عمر طولانی خواهید داشت.

خواب جشن تولد برای جوانان ، نشانه فقر و تنگدستی است و برای پیرمردان نشانه غم تنهایی است .