تعبیر خواب جواهرات

یوسف نبی علیه السلام گوید:
دیدن جواهر ومانند آن سود زیاد بدست آید.

لوک اویتنهاو می گوید :
جواهرات
آنها را ستایش کردن : ورشکستگی
کادو گرفتن آن : اطراف شما پر از آدمهای خائن است
خریدن آن : بدبختی
جواهری بر دست یا گردن داشت : کادوی زیبایی دریافت خواهید کرد
داشتن جواهرات بسیار زیاد : آینده ای کامیاب

۱ـ دیدن جواهر در خواب ، نشانه کسب ثروت و خوشیهای فراوان است .

۲ـ استفاده از جواهرات برای تزیین خود در خواب ، نشانه آن است که به آرزوهای خود دست خواهید یافت .

۳ـ اگر خواب ببینید دیگران دست بند یا انگشتری جواهر نشان دارند ، نشانه آن است که شما به مقامی متمایز با مقام دوستان خود دست خواهید یافت .

۴ـ دیدن لباسهای جواهر نشان در خواب ، علامت آن است که خوش اقبالی بی نظیری به شما رو می آورد .

۵ـ اگر خواب ببینید جواهر به شما ارث رسیده است ، علامت آن است که در زندگی به موفقیت چشمگیری دست خواهید یافت .

۶ـ اگر خواب ببینید به کسی جواهر می دهید ، نشانه آن است که اگر هشیار نباشید حادثه خطرناکی شما را تهدید خواهد کرد .

۷ـ اگر دختری خواب ببیند از کسی جواهر می گیرد ، علامت آن است که با همسری دلخواه ازدواج خواهد کرد . اما اگر در خواب جواهری را گم کند ، نشانه آن است که مردی او را با تملق و دروغ فریب می دهد .

۸ـ پیدا کردن جواهر در خواب ، نشانه پیشرفت سریع و درخشان در کارهای مورد علاقه است .

۹ـ اگر خواب ببینید جواهری می خرید ، علامت آن است که در کارها بخصوص در مسایل عاطفی همواره موفق خواهید بود .