تعبیر خواب جوهر

۱ـ اگر خواب ببینید جوهر بر لباس کسی پاشیده می شود ، علامت آن است که شک و حسد و حقارت دیگران ، به شما آسیب وارد می کند .

۲ـ اگر دختری درخواب جوهر ببیند ، علامت آن است که فریب کسی را خواهد خورد .

۳ـ اگر در خواب انگشتان خود را جوهری ببینید ، نشانه آن است که با حسادت می کوشید به دیگری صدمه بزنید . اما اگر جوهر قرمز باشد ، نشانه آن است که اتفاق بسیار بدی برای شما رخ خواهد داد .

۴ـ اگر خواب ببینید قلم خود را جوهر می کنید ، نشانه آن است که با افرادی شرور دوست می شوید و به کاری پست و نادرست تن می دهید .

۵ـ دیدن شیشه های جوهر در خواب ، نشانه داشتن علایقی بیهوده است .