تعبیر خواب حصبه

۱ـ اگر خواب ببینید به بیماری حصبه مبتلا شده اید ، نشانه آن است که باید نسبت به دشمنان خود هشیار باشید و از سلامتی خود نیز بیشتر مراقبت کنید .

۲ـ اگر خواب ببینید بیماری حصبه میان مردم مسری شده است ، نشانه آن است که در اثر فشارهای کار و زندگی، بیمار و نحیف خواهید شد.