تعبیر خواب حمالی

محمدبن سیرین گوید: حمالی در خواب خطر بود از جهت گناه و معصیت بسیار. جابر مغربی گوید: اگر بیند حمالی بهر دیگران می کرد بی اجرت و کرایه، دلیل که با مردی خیر و احسان کند و آن به صاحب خواب بازگردد. اگر دید حمالی می کرد و مزد می گرفت، دلیل غم و اندوه است خاصه بار گران باشد و از آن گرانی او را رنج و غم رسد.