تعبیر خواب خال سیاه

دیدن خالهای سیاه بر تن کسی در خواب ، علامت بیمار شدن و اختلافات خانوادگی است .