تعبیر خواب خسوف

دیدن خسوف در خواب ، نشانه بیماری مسری یا علامت مرگ است .