تعبیر خواب خیاط

۱ـ دیدن خیاط در خواب ، نشانه آن است که برای رفتن به مسافرت با نگرانیهایی مواجه خواهید شد .

۲ـ اگر خواب ببینید با خیاطی جروبحث می کنید ، نشانه آن است که نتایج طرح شما مأیوس کننده خواهد بود .

۳ـ اگر خواب ببینید خیاطی برای دوختن لباسی ، با متر اندازه های شما را می گیرد ، نشانه آن است که با اطرافیان خود ناسازگاریهایی پیدا خواهید کرد .