تعبیر خواب داغ کردن

محمدبن سیرین گوید: داغ کردن به خواب ، دلیل بر یافتن گنج و مال است.اگر بیند بر تنش داغ بود، دلیل به قدر آن گنج و مال یابد. اما اگر آن مال را در خیرات و طاعت حق تعالی هزینه کند، در عقبی از عقوبت حق تعالی رستگار شود. ولی اگر در شر و فساد صرف کند، به عذاب مبتلا شود.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند از محل داغ خون و ریم بیرون می آمد، دلیل که به خدمت پادشاه مقیم شود. اگر از نشان داغ خون و ریم نمی آمد، دلیل که از سلطان بهره نیابد.

حضرت دانیال و ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند داغ بر کسی نهاد یا کسی داغ بر تن او نهاد، تاویلش سخن زشت است، یا بر او تهمت نهند. اگر به جهت علتی به پشت وی داغ نهادند، دلیل بر دین و دنیای او بود. بعضی از معبران گویند: داغ کردن بیان است در کار پادشاه.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: داغ آتشین منع زکوه بود و مشغولی از لشگر پادشاه.