تعبیر خواب دانه

در قدیم می گفتند دانه های برکت و نعمت خداوند هستند و چنانچه دانه ای زیر پا و در رهگذر افتاده یا ریخته بود جمع می کردند و برای مرغان می گذاشتند در خواب عینا این عقیده صدق می کند و دانه های برکات و نعمات هستند و دیدن دانه در خواب نیکو است. اگر در خواب دیدید که دانه های بسیار و از انواع متفاوت دارید پولی نصیب شما می شود که ریز و درشت و سکه و اسکناس های گوناگون است. اگر در خواب دیدید که به مرغان دانه می دهید به دوستانتان کمک می کنید. اگر دیدید به کبوتر دانه می دهید با کسی که قهر هستید آشتی می کنید یا اگر جوان هستید عاشق می شوید. اگر زنی که از شوهرش جدا شده ببیند که در خواب به کبوتر دانه می دهد آشتی می کند و به خانه اش باز می گردد. مخصوصا اگر کبوتر حرم باشد. دانه دادن به کبوتران حرم در خواب بسیار خوب است. اگر در خواب ببینید که به گنجشک دانه می دهید به همسایه خود کمک می کنید. اگر در خواب ببینید که از زمین دانه برمی دارید نعمت و برکت می یابید و چنانچه ببینید دانه می پاشید و مرغی آنجا نیست مال خود را به بیهودگی خرج می کنید. اسراف می کنید و مالتان را هدر می دهید. اگر در خواب ببینید که گونی های دانه دارید مال می اندوزید یا مالی اندوخته نصیب شما می شود. اگر دختری در خواب ببینید که به کبوتر دانه می دهد شوهر می کند. اگر پدری ببیند که به کبوتر دانه می دهد به دختر خود جهیز می دهد و او را به خانه بخت می فرستند یا برای پسر خود زن می گیرد.