تعبیر خواب دایی – عمو

لوک اویتنهاو می گوید :
دایی ، عمو : سود زیاد