تعبیر خواب دبیرستان

۱ـ دیدن دبیرستان در خواب ، نشانه رسیدن به مقامات بالا در اجتماع ، و موفقیت در امور عاطفی است .

۲ـ اگر دختری خواب ببیند دیر به دبیرستان رسیده است ، علامت آن است که در محیط اجتماعی دچار درد سر خواهد شد.