تعبیر خواب دراج

محمدبن سیرین گوید: دراج درخواب ، زنی است خوب روی، لکن بد مهر است و با شوهر نسازد. اگر بیند که دراج را بگرفت یاکسی به وی داد، دلیل که زنی خواهد بدین صفت. اگر بیند که گوشت دراج میخورد، دلیل که مال زن به قدر آن ستاند و هزینه کند.

جابر مغربی گوید: اگر بیند که دراج از دست او بپرید و ضایع شد، دلیل که زن را طلاق دهد.اگر بیند که دراج بسیار داشت و دانست ملک اوست، دلیل که به قدر آن وی را زنان و کنیزکان حاصل گردد.