تعبیر خواب درخت بلوط

دلیل کند بر مردی بی خبر منافق با اهل خویش.

۱ـ دیدن جنگلی از درختان بلوط در خواب ، علامت آن است که در تمام مراحل زندگی پیروز و موفق خواهید بود .

۲ـ دیدن درخت پربار بلوط در خواب ، نشانه پیشرفت و رسیدن به مقامی بالا است .

۳ـ دیدن درخت عریان و آفت زده بلوط در خواب ، علامت روبرو شدن با حوادثی ناگهانی و تکان دهنده است .

۴ـ دیدن درخت بلوط برای افرادی که مجرد هستند ، نشانه آن است که بزودی با شرایطی مساعد ازدواج خواهند کرد و زندگی دلپذیر خواهند داشت .