تعبیر خواب درخت جوز

 اگر بیند جوز هندی داشت، دلیل که سخنی از منجم شنود.